සියලු ප්රවර්ග

අයදුම්පත්

මුල් පිටුව>අයදුම්පත්>ජල පවිත්රාගාර

ජල පවිත්රාගාර

වේලාව: 2020-10-09 පහර: 52

චීන කාර්මික කපාට නිෂ්පාදකයා වන ටයිටන් විසින් වෑල්ව සඳහා බෝල කපාට, ගේට්ටු කපාට, ග්ලෝබ් කපාට සහ ජල පිරිපහදු කර්මාන්තය සඳහා චෙක් කපාට වන ජල ප්‍රවාහනය, ජල චක්‍රය, අපද්‍රව්‍ය පාලනය යනාදිය ඇතුළත් වේ.

පෙර:

ඊළඟට: