සියලු ප්රවර්ග

අපි ගැන

මුල් පිටුව>අපි ගැන>තත්ත්ව පාලනය

තත්ත්ව පාලනය

වේලාව: 2020-10-26 පහර: 41

දෘශ්‍ය පරීක්ෂාව යනු පෘෂ් face ීය පැතිකඩ විමර්ශනය කිරීම සහ විභව අත්හිටුවීම් හෝ අසමත්වීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිතා කරන පරීක්ෂණ ක්‍රමයකි, ඒවා නිසි ආලෝකකරණ තත්වයන් යටතේ අනාවරණය කර ගත යුතු අතර ආලෝක තීව්‍රතාව මැනිය හැකි උපකරණයක් මගින් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.