සියලු ප්රවර්ග

සේවය

මුල් පිටුව>සේවය>සහකරු

ජොටුන්

වේලාව: 2020-10-12 පහර: 43

ජෝතුන් සමූහය යනු නෝර්වීජියානු රසායනික ද්‍රව්‍ය සමාගමක් වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් සැරසිලි තීන්ත සහ කාර්ය සාධන ආලේපන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරයි. 2019 දෙසැම්බර් වන විට සමාගම ලොව පුරා රටවල් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක සේවය කරන අතර සේවකයින් 10,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්, රටවල් 63 ක සමාගම් 45 ක් සහ රටවල් 37 ක නිෂ්පාදන පහසුකම් 21 ක් ඇත.

පෙර:

ඊළඟට: